Usenetprovider Eweka verplicht om gegevens van gebruiker aan Brein te verstrekken

Usenetprovider Eweka verplicht om gegevens van gebruiker aan Brein te verstrekken

In een uitspraak heeft de rechter bepaald dat de usenetprovider Eweka klantgegevens van een voormalige klant dient te verstrekken aan de Stichting Brein. De organisatie eiste eerder in kort geding de afgifte van de gegevens omdat de klant een aanzienlijke hoeveelheid aan data naar usenet zou hebben geüpload.

Deze hele zaak zou betrekking hebben tot de klantgegevens van een voormalige Eweka gebruiker. Deze gebruiker zou de naam ‘Badfan69’ hebben gehad. De persoon in kwestie zou in totaal 9538 werken naar Usenet hebben geüpload. De headers van de binaries maakten duidelijk dat de bestanden via Eweka zijn geplaatst.

Brein had in december van vorig jaar al het verzoek gestuurd om de klantgegevens van de uploader te bewaren en aan de organisatie te verstrekken. De provider ging echter niet in het verhaal mee. Wel heeft ze er voor gekozen om het account van de gebruiker af te sluiten en hem verzocht rechtstreeks in contact te treden met Brein.

Een maand later ontving Eweka van Brein een tweede keer de vraag om de gegevens van de persoon in kwestie te verstrekken. Ook dit verzoek werd door de provider afgewimpeld. Ze gaf als reden dat ze zonder rechtelijk bevel niet zomaar privégegevens van klanten doorspeelt aan derden.

Kort geding tegen Eweka

Naar aanleiding van bovenstaande besloot Brein om een kort geding op te starten tegen Eweka. Via die weg hoopte men alsnog aan de gegevens te kunnen komen. Eweka had immers eerder reeds benadrukt als neutrale tussenpersoon niet de aangewezen partij te zijn om de gegevens te verstrekken. De rechter kende in zijn besluit de vordering echter toe aan Brein. Eweka is bijgevolg verplicht om binnen de termijn van 5 dagen de klantgegevens aan de organisatie te overhandigen. De rechter verklaarde zich niet akkoord met het tegenargument van Eweka en baseerde zijn uitspraak dan ook op de gegevens uit een eerder arrest. De rechter is tot slot van mening dat het belang welke Brein heeft om de eigendomsrechten van partijen die bij de stichting zijn aangesloten groter is of zwaarder doorweegt in vergelijking met de privacy van de uploader. Eweka heeft in haar verdediging ook geen specifieke feiten of omstandigheden aangegeven die de rechter hadden kunnen aanzetten tot een ander oordeel.

Eweka had de afweging zelf kunnen én moeten maken

In de uitspraak staat nog te lezen dat de rechter van mening is dat Eweka deze afweging eigenlijk ook zelf had kunnen en misschien wel moeten maken. Er wordt zelfs nog een stapje verder gegaan en geconcludeerd dat Eweka een zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden door de initiële weigering van het verstrekken van de gegevens. Brein is van mening dat er hierdoor door Eweka een onrechtmatige daad werd gepleegd. Eweka dient geen schadevergoeding te betalen, maar is wel verplicht om de gegevens alsnog te verstrekken.

Eweka is wel niet verplicht om de tijdstippen door te geven waarop de IP-adressen werden gebruikt. De provider heeft in haar verdediging immers aangegeven deze data niet voor handen te hebben, iets wat door Brein ook niet werd weerlegd. Elke dag dat Eweka verzaakt om aan de inhoud van het vonnis te voldoen wordt een boete aangerekend van 1000 euro met een maximum van 100.000 euro wanneer de provider blijft weigeren om de data te overhandigen.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *