Brein tekent cassatie aan tegen uitspraak usenetprovider NSE

Brein tekent cassatie aan tegen uitspraak usenetprovider NSE

De auteursrechtenwaakhond Brein heeft aangegeven dat het cassatieberoep heeft aangetekend tegen het arrest van het Hof Amsterdam met betrekking tot de usenetprovider News-Service Europe.

Het arrest werd eind 2016 voltrokken en stelt dat NSE niet onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van de auteursrechthebbenden. Daar is Brein het dus duidelijk niet mee eens. Bij monde van Tim Kuik, de directeur van Brein werd het volgende aangegeven:

“Wij kunnen niet akkoord gaan met het arrest van het Hof Amsterdam met betrekking tot de usenetprovider News-Service Europe. Wij zijn dan ook van mening dat het Hof heeft miskend dat NSE wel degelijk aansprakelijk is voor de bedrijfsvoering die ze hanteert.

In de praktijk kwam deze bedrijfsvoering er op neer dat de content die door gebruikers werd geüpload de eigendom werd van het bedrijf. Op deze manier wist zij bovendien inkomsten te verwerven door kopieën van bestanden gedurende een lange tijd voor zich te houden en abonnees een bijdrage te laten betalen voor het downloaden van deze content.”

Geen bestrijding van usenet als technologie

Het voorleggen van deze kwestie aan de Hoge Raad heeft volgens Brein niet te maken met het bestrijden van de technologie usenet op zich. "Op zich willen we gerust toegeven dat het hierbij gaat om een aantrekkelijke technologie die over een mooi potentieel beschikt.

Het gaat ons echter vooral om de wijze waarop commerciële aanbieders zoals met name NSE er als het ware misbruik van maken. Dit misbruik zorgt er bovendien voor dat de massale inbreuk hen een aardig bedrag kan opleveren. Het is ons dus zeker niet te doen om de technologie op zich, maar wel om de wijze waarop deze wordt toegepast".

De zaak tussen Brein en NSE vond haar oorsprong in het jaar 2009. Het was in deze periode dat de antipiraterijstichting een proefproces aanspande tegen de usenetaanbieder. In het jaar 2011 was de rechtbank van oordeel dat NSE content die auteursrechten schendt binnen de periode van vier weken moest verwijderen. In het geval er niet aan deze eis werd tegemoetgekomen zou er een boete volgen ter waarde van 50.000 euro per dag.

Er werd door de rechtbank wel een maximum ingesteld van 1 miljoen euro. NSE zag zich naar aanleiding van deze beslissing genoodzaakt om te stoppen als usenetaanbieder. Dit had niet in het minst te maken met het feit dat het bedrijf aangaf niet over de mogelijkheid te beschikken om te kunnen filteren op ongeautoriseerde content.

Aantekening hoger beroep door NSE

Bovenstaande zorgde er voor dat NSE er uiteindelijk voor koos om hoger beroep aan te tekenen waarna het Hof Amsterdam in 2014 door middel van een tussenarrest aangaf dat NSE geen inbraak had gepleegd op de geldende auteursrechten.

In het uiteindelijke arrest dat later volgde werd deze stelling nog eens herhaald. Wel heeft de rechter duidelijk gesteld dat, indien NSE een heropstart wenst te maken, ze over een effectieve notice and take down procedure dient te beschikken.

Leave your thought here

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *